Show all

2018

Zhang Li; Fan Huang; Jiong Zhang; Behdad Dashtbozorg; Samaneh Abbasi-Sureshjani; Yue Sun; Xi Long; Qifeng Yu; Bart ter Haar Romeny; Tao Tan

Multi-modal and Multi-vendor Retina Image Registration Journal Article

Biomedical Optics Express , 9 (2), pp. 410-422, 2018.

Links | BibTeX | Tags: multi-modal, registration, Retina

Multi-modal and Multi-vendor Retina Image Registration